செம்புப்பாத்திரத்தில் தண்ணீர்!

செம்புப்பாத்திரத்தில் தண்ணீர் வைத்து குடித்தால் கோடி நன்மை என்பர்.ஒரு ஆசையில் யோசிக்காது வாங்கி விட்டேன். வாங்கிய புதிதில் இருந்த பளபளப்பு நான்கே நாளில் கரேல் என ஆக்சிடைஸ் ஆகி இளித்து விட, வீட்டில் எல்லோரும் ஒரே கேலி. பீதாம்பரி பவுடர் வாங்கி உதவி செய்பவளிடம் கொடுத்தால் மூஞ்சியை தூக்கிக்கொண்டு இரு முறை தேய்த்தாள். திரும்பவும் அதே ஆக்சிடைஸ்டு கருப்பாக, நானே கை சிவக்க தேய்த்தேன். 

இருமுறைதான், ஃப்ரோஃசன் தோள்கட்டு பிரச்சினையால் தோள்வலி எகிற, இதெல்லாம் தேவையா என்பது போல கணவர் பார்க்க, இரு நாட்கள் செம்பு சொம்பு, பரணை ஏறிவிடட்டுமா என்பது போல என்னை பாவமாக, கருந்திட்டுகளுடன் பார்த்தது. 
சரி, இதற்கு யூட்யூபில் ஏதாவது தீர்வு கிடக்காதா என ஏங்கி பல தீர்வுகளை பார்த்து, தோள்பட்டைக்கு உதவாத தீர்வுகளை புறந்தள்ளி லகுவான ஒன்றை கண்டுபிடித்தேன். 
என்னைப்போல மின்னும் செம்பிற்கு ஆசைப்பட்ட ஒரு நண்பி அருமையாக விளக்கம் காட்ட, ஒரு மாதிரி நம்பிக்கையற்று முயற்சித்தேன். என் வீட்டு உதவியாளர் பீதாம்பரிதானே ஒரே வழி என்று ஏளனமாக பார்க்க பார்க்க முயற்சித்தேன். என்ன ஒரு அதிசயம்! முயற்சியின் விளைவு, அதீத அதிசயம்! படத்தில் பாருங்கள்!

ரகசியம் இதுதான், ஃப்ரிட்ஜில் சேமித்து வைத்திருக்கும் பழைய இட்லி மாவு மட்டுமே இத்தனை மின்ன வைக்கிறது என்றால் நம்புவீர்களா? ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து லைட்டாக தோளுக்கு வலிக்காது தேய்த்து பாருங்கள். கை மேல் பலன். இல்லை கை வலிக்காது பலன்!

இப்போதெல்லாம் என் உதவியாளரே தேய்த்துவிடுகிறாள். இப்படி industry standard bestpracticesஐ அவர்களுக்கும் சவுகரியம் செய்து கொடுத்து enable செய்தால்தானே நம்மிடம் நிலைத்து வேலை செய்வார்கள். என்ன சொல்கிறீர்கள் நண்பர்களே!

A fun ride with gadget based coding!

Gadget based coding !

Amazon’s ‘Alexa’ the latest innovation of this gadget era is a useful and excellent gadget as a home assistant, if used effectively. I got really excited when I watched about it and its feature in youtube two years ago. Got super delighted when I recently received an invitation from Amazon, to buy a Alexa product. Ordered an ‘Echo’ version and got delivered by next day. In India, though it would take some time to make it to serve on connected home skills, it is really exciting to make it to play our favourite music, current weather, ask for some facts, make mathematical calculations, explore scientific facts and much more. 

echoWhen my hubby’ first ask was to play his favorite S.Janaki song,  my daughter’s first request was to ask, Alexa, play ‘Shape of You’ by Ed Sheeran, my neighbour’s son asked for ‘Newton’s III Law of Motion’ and me asked for ‘Kandha Shashti Kavasam’ played by my favorite singer. So Alexa has the capability to cater to all kinds of generation and can effectively balance between generation gaps. It cannot have any bias towards any one’s likes or dislikes, since after all it is just a gadget. Am I right?

Ok. It can sing, it can calculate, it can tell facts, what else? What technologies are behind it? How this text to speech happens? How simple or complex it is? My programmer brain jumped to the next level and suggested me what if, if I try to build my own skill and see how easy or tough to make it to publish. Curiosity pushed me to search for  ‘Alexa Skill Development’. Got so many urls, suggestions and recommendations from Alexa Skill Developer Kit(ASK).  Read through many blogs and Alexa forum support which is still evolving though.

After a proper research and having a decent knowledge on the various steps involved, I moved from “Ideation” to  ‘Ready’ to ‘Execution’ state. Then everything happened in super fast mode. Created an ASK account. ASK suggests the developer to provide the skill execution link either from AWS or a certified deployed code. I wanted to explore this server less computing for long time. So used this opportunity to create a Amazon Web Services (AWS) account and choose ‘Lambda’ as my skill execution platform. Got the relevant security authentication keys and administrator privileges.  Next what, I need a resource store. Got a domain registered from wordpress.

In Lambda, I started to code initially in Java and switched to Python, since Python also was in my kitty long time to be practiced. So much of hiccups in between, to switch from Java syntax to Python syntax. I found Semicolon ‘;’ which played a major role in Java is an acute allergy for Python. Instead Python likes Colon- ‘:’ more. My roller coaster drive started towards developing a  basic skill of playing a famous South Indian verse, which is not available in Saavn Music at present.

Explored on the ‘Audio Player’ skill option in Alexa.  Systematically read through their excellent guide provided by Amazon. Learnt how to gracefully stop, cancel and use other ‘intents’. Yes i learnt new terminologies such as ‘Directives, ‘Utterance’, ‘Intents’, ‘Slots’ , Invocation Name’, ‘Speechlets’ etc. Enjoyed thoroughly to explore the usage of these new terms in ASK. Played with English on utterances, speechlets responses while deciding on the  intent slots and intents using ‘SSML’. Struggled hard to try different dimensions while coding for pause and resume intents by missing out some important parameters to handle with. When I made it to work, the amount of happiness cannot be explained in simple English.

Learnt many concepts from mistakes by submitting the skill for certification with the Alexa certification team, and they sent excellent detailed review of my skill, explaining where I went wrong and how to correct them with respect to invocation of the skill. Alexa’s Beta Test ground is very much helpful to test the developed skill before submitting it for certification. The excitement earned from testing my own skill in my own gadget and playing it, motivated me to move on further in improving the skill.

One would ask, why struggle when you can go for a small training or workshops to learn them. IMHO it is a great fun to try these on our own and swim to explore various options available, get stuck at some juncture and search for the solution and make it to work. I swam through Python, Lambda, server less computing, ASK and it’s new terminologies, and my own hosting server.  if there are no milestones or deadlines to meet with, it is a great hobby to pursue with. I started to enjoy this hobby and planning to release as many skills as possible and  enjoy coding in this automation era. Gadget based coding is fun! Yes coding is fun beyond Enterprise Architecture!

If you need help in developing an Alexa skill or stuck at some place during skill development, please reach out to me : msraje@gmail.com

Freelancing is not so easy!

Read on…

Wrote this article in Medium.com by Sep 25 2019

1. Don’t be a “Free” Lancer

Freelancing is not ‘Free’lancing. Many people take the freelancers for granted and try to squeeze work from them by not paying properly or try to cheat at the end. Develop a practice to spot such people or organization and ignore them. Never go by the promises given by many websites in the media and spend money or pay any fees in the name of getting the opportunity. There is no concept of ‘Quick money’ in the world. Never fall for such fraudulent websites/organizations. There are many frauds in websites such as freelancer.com. They would extract from your work and never return back to pay for your hard earned work.

2. Patience

Patience is virtue. Develop patience and it should be always lingering in your brain, even if the clients try to corner you. They might not have read the resume properly. They might not be aware of your education background. They might not understand in which situation and environment you are. All they would be focusing is on the delivery of the task you are working and since it is a freelancing task, they will be counting every penny they spend on you. Hence your self ego should be kept aside and be sure to receive the task.

Develop patience, if they have not paid on time. Be sure to make a firm statement with respect to payment. If they miss to pay one cycle try to be patient for another one. If they constantly don’t pay but expect tasks from you make a honorary exit by making a logical conclusion of the task. Be good always. Think you got relevant experience as a benefit instead of money.

Never allow for abuse, inappropriate words charged against you. Send a thank you note cordially and break the relationship as per the contract.


3. Focus

Try to understand the task and focus on collecting the required information to complete the task. Join the calls on time and never indulge in unnecessary conversations that might digress you from receiving the most relevant information. Contact the clients only through the defined media and never try to contact the clients through other social media if they are not interested to do so.


4. Detail Orientation

Get as much information as possible and collect them in a systematic manner. Do some homework before you start with the client and think on all the possibilities of the task. Do not ask irrelevant questions and waste the limited time given to you. List down the questions, prioritize them based on the available time. Be smart to identify the whitespaces of any task and be ready to point out them at the end of every task. This may lead to the award of the next project.


5. Time consciousness

Give importance to the deadlines marked by the client. For them time is precious. Try to complete in the given period of time attached with quality in work. Never say a task is ‘Complete’ unless otherwise it is 100% complete. If completed less than that, be honest and develop a practice to say you have completed n%. If you cannot complete the task in a given time, raise your hands before the deadline. List down the challenges, constraints, impediments to finish the tasks and send it to the clients. Do not include personal issues such as internet failure, power breakdown, in the impediments issues.


6. Culture Awareness

Google on the culture, creed, religion and nature of the clients based on their geography. Study on their accents, how they express anger or sarcasm. Be aware of their email patterns and accordingly respond. Do not reply immediately and be sure to be proactive and not reactive.


7. Aware of Timezone difference

Never disturb the clients at odd hours. Understand their time zone and act accordingly. Same way educate the clients also on your time zone, religious active timings etc.


8. Payment Consciousness

Negotiate payment pattern, invoice dates, invoice format before in hand and before taking up the tasks. Create a mutual trust between you and the client such that both parties are not affected by the payment related issues. Try demanding 20–30% and charge it before starting the task. This would create a commitment and trust between both the parties. Understand how much they are going to pay, research on the currency they are going to pay. Do not regret if you have not done the math properly after receiving the payment. Tabulate all your income and analyze the pattern of income, every year. Based on the analysis, you may demand more from the clients, based on the complexity of the tasks. Having a paypal account is one good way of transferring money!


9. Keep trying

Keep trying for new clients, through social media and reputed web sites such as LinkedIn. Be assertive and list down your unique selling points, whenever you get a chance. Do not write stories in your cover letter and be sure to be very short and crisp to explain your talents. While on a discussion, practice not to compare the clients or talk about the micro lever details of the project. Ensure that your unique selling points are the key takeaways for the customer!

Whatsapp Enlightenment!

A sudden enlightenment came to me last week. Every day, once I wake up and open my mobile, I find these Whatsapp notifications. Initially when I got into this latest and greatest communication system, I used to feel proud and excited. Oh, my! So many people in my contact, so much of information, so much of affection and concern over me to send so much details and forwards.

Slowly, this feeling started to wane off. The same notifications started to look like monsters for me. So much of forwards, so much of advise, so much of life quotes, so much of flowery good morning messages! Approximately it used to take minimum one hour to clear up all the notifications, check emails and start off the day!

My mind started to ask myself! Is it worth to spend 60 precious minutes of a every beautiful morning! Is it good to gobble up so much information within such short time? Is it good to learn life lessons by reading the mood driven quotes sent by some friend, who got broke up with her boyfriend? Or, in reverse, If I post something, people follow my mood, my personal life gets exposed easily.

I hated to imagine, as if my privacy is being exposed with my permission, apart from other side effects such as time loss, stress, anxiety, depression etc. due to so many forwards, quotes, medical miracle forwards etc. etc…

Hey! A sudden decision sparkled! Left all the groups from Whatsapp on a fine morning! Yes! Indeed! I did it. Initially for 2-3 hours, fingers automatically tapped Whatsapp! Oh! No messages! Mind cribbed for a while! No one for me, mind said! Fingers, body and soul together kept on searching for something!

Most needed poster of the era!

But after a day, what a sense of relief! I started to opt for my own choice of options, to spend my quality time. Had fun with the neighbor’s kid. Read a book! Smiled at someone in the lift. Greeted the security guard! Got away from gossips, too much information, unnecessary forwards, depressing videos, facts with no facts etc.

I see the so called Whatsapp groups, has lost the meaning of its purpose which is primarily meant for communication. In the name of communication it is eating our my precious living moments all together. Family groups which are meant to pass love and affection are pouring advise and life quote videos. Friends groups which are supposed to have fun and laughter has started to forward inappropriate videos leading to so much of waste of time.

Yes! Coming out of social media is good and that too from Whatsapp groups is too good in many ways! One could read books, watch real butterfly in their own garden, see the sun peeping out of clouds, enjoy rain and so on, can be done which will bring real life pleasure than watching a no nonsense video laying on your bed!

Just as my soul, my mobile also got lightened and performs well, due to zero download of media and photos!

I see a new life now!

Side effect – உடம்புக்கு மட்டும்தானா?

நம் நாட்டில் எதையாவது ரிப்பேர் செய்யச்சொன்னால் செய்ய வேண்டியதை சரி செய்து விட்டு, மேலும் கொஞ்சம் எதையும் கொடக்கி விட்டு விடுவார்கள். அது நம் உடம்பாகட்டும், கார் ஆகட்டும், ஏசியாகட்டும், இதை ஒரு பேட்டர்னாக நான் பார்க்கிறேன்.

எதாவது உடல் சரியில்லையெனில் டாக்டரிடம் போனால், ஒன்றிற்கு சரிபடுத்தக் கொடுக்கும் மருந்து மற்ற அங்கங்களை பதம் பார்க்கிறது, அனுபவித்து இருப்பீர்கள். பிறகு அதை சரிசெய்ய ஓடுவோம். அதற்கு பெயர் side effect என பாலிஷாக மருத்துவர்கள் கூறுவர்.

கார் அல்லது பைக்கை செர்வீஸ் என்கிற பெயரில் கொடுத்து வீடு எடுத்து வந்த மறு நாளே, ஒன்று flat tyre ஆகும் அல்லது starter motor வேலை செய்யாது. அனுபவித்து இருப்பீர்கள். அதற்கு பெயர் வண்டிக்கு வயசாயிடுச்ச்ப்பா என mechanic கூறுவான்.

இப்போது இதை எதற்கு சொல்ல வருகிறேன் எனில், எங்கள் வீட்டு ஏசி ஒன்று 18ல் வைத்தால் தானே 26க்கு ஓடி சில நேரங்களில் வெளியில் உள்ள 32ஐயும் தாண்டி 40க்கு சென்றுவிடும். Mechanic sir, என மரியாதையுடன் ஒரு திங்கள் காலை அழைத்தோம்.

வந்தார். பார்த்தார். மாடிக்கு சென்று, ‘கேஸ் ஒழுவிடுச்சு சார்’ என்றார். ‘எவ்வளவு’ என்றார் மணிரத்னம் பாணியில் கணவர். 2500 என்றான் கூசாமல். சரியென்றோம். வந்தது கேஸ். சரியானது ஏசி. குளிர்ந்து படுத்தோம். நடு நிசியில் கணவரிடம், “வெறும் காத்துதாங்க வருது” என்றேன். டிவியை அணை இந்த கமல் பாட்டு வேற என திரும்பி படுக்க எத்தனித்தவரை, ஏசியில் இருந்துதான் ‘வெறும் காத்து’ என்றேன். கடுப்பானவர்,அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை, நீ டெம்பெரச்சரை கூட்டியிருப்பாய் என கண்ணைக் கிடுக்கிக்கொண்டே 42, 41,40 என குறைத்துக்கொண்டே 18ல் வைத்தார். அது அரை மணியில் 42க்கே எகிறியது.

காலை புலர, திரும்பவும் mechanic saar, எனக்கூப்பிட்டு, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக “மெக்கானிக் சார், திரும்ப நீங்க நிரப்புன கேஸ் ஒழுவிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன்” என அவன் பாஷையிலேயே கதற, 2500 வாங்கிய கருணையில், அரை மணியில் வந்தார். சார், என்னா சார், வெளிய ஓடற ஃபேன் புட்டுக்கிச்சு, நீ பாட்டுனு உள்ள ஓட விட்டுருக்க என இரத்தஓட்டத்தை ஏற்றினான். திரும்பவும் மணிரத்னம் படபாணியில், ‘எவ்வளவு’ என்றார். 1800 என்றான் நா கூசாது. சரி அதே ப்ராண்டில் கிடைக்குமா என பச்சைமண்ணாக என்னவர் கேட்க அவனும் டிரை பண்றேன் சார் என மாயமானான்

மறு நாள், ஃபேனும், ‘புட்டுக்கொண்ட’ மோட்டரை ஒட்டிக்கொண்டு வந்து மாட்டிவிட்டு, சார் இனி ஒரு பிரச்சினையும் இல்ல, வந்ததுக்கு 200 போட்டுக்கொடு என ரூ.2000 பிடுங்கி கொண்டு பைக்கில் பறந்தான். இதோடு சனிக்கிழமை, மாலையாகிவிட்டது. நான் சும்மா இராமல், ஒரு 2 மணி நேரம் ஓட்டி பார்த்து கொடுத்திருக்கலாமோ (நாக்கில் சனியோ) என சொன்னதும், அதெல்லாம் இனி பிரச்சினை இல்லை என டிவியில் ‘மழை’ படம் பார்க்கத் தொடங்கினார். திடீரென ‘சொட்’ என ஒரு சத்தம். மழை படம், அதுதான் என நினைத்து திரும்பவேயில்லை நான். மறுபடியும் ‘சொட்’. ஏசியின் கீழ் இருந்த கேலண்டரில் சொட்டி சொட்டி நனைந்து பிறகு அந்த சொட் கீழே வைத்திருந்த அவர் ஆபீஸ் பையையும் நனைத்து கீழே வரவும் மழை பாதி முடிந்திருந்தது. மோட்டரை fix செய்யும் போது, கீழே செல்லும் பைப்பை ஏதோ நகர்த்திவிட்டு போயிருக்கான் ‘மெக்கானிக் சார்’. 
நீ சொல்லும்போதே நினைச்சேன், இப்படி ஏதும் ஆகும் என்று பச்சை மண்ணான எனக்கு திட்டு விழுந்ததுதான் மிச்சம்.

அந்நேரமே mechanic saar என மறுபடியும் கூப்பிட்டால், engaged tone. மறு நாள் ஞாயிறு அன்று, 10 மணிக்கு கூப்பிட்டால், ‘எங்கள் வீட்டில் பிரியாணி, உங்கள் வீட்டில்?’ என்கிற ரிங் டோன கேட்கவே, பேசாமல் ஏசியின் கீழ் ஒரு தொட்டில் கட்டி அதில் வடியும் நீரை பாத்திரம் விளக்க ஆரம்பித்துவிட்டேன். 
நண்பர்களே, திங்களில் ஆரம்பித்த பிரச்சினை சனியில் எவ்வாறு முடிந்தது பார்த்தீர்களா? புதிதாக வாங்க தெம்பிருக்கு, 
பேசாமல் வாங்கி இருக்கலாம் என பக்கத்து வீட்டாரிடம் புலம்பினால், இப்படிப்பட்ட ‘மெக்கானிக் சார்’ எல்லாம் எப்படி பிழைப்பார்கள்? எனக் கேட்கிறார் என்னவர்?!!?

மருந்தின் side effectல் இருந்து ஏசி ‘சொட்’ வரை எல்லாமே ஒரு அனுபவம்தான்!

கோல் இல்லா வாழ்வு பாழ்!!!

கோல் இல்லா வாழ்வு பாழ்!!!
————————–
70வயதை நெருங்கும், வீட்டில் உள்ள பல பெருசுகள், கையில் walking stick கொடுத்தால் வறட்டு கவுரம் பார்த்து தொடமாட்டார்கள். விழுந்த பின்னே வரும் கடினங்களை தனியே எழுதலாம்.

எனக்கு தெரிந்த வரை 45-50வயதை தாண்டினாலே நாம் பல விதமான stickகுகளுக்கு depend ஆகி விட வேண்டியதுதான்.

உதாரணத்திற்கு சுத்தமாக கையை பின்னுக்கு கொண்டு போக முடியாத நிலை பலருக்கு உண்டு. நடு இரவில் முதுகு அப்படி ஒரு அரிப்பெடுத்தால், பக்கத்தில் உள்ள கணவனோ, மனைவியோ, பிள்ளையோ உதவிக்கு வர மாட்டார்கள். வந்தாலும், ஒன்று நகத்தை விட்டு பிராண்டி விடுவர், அல்லது நேசமணி வடிவேலு சூர்யாவிடம் சொல்வது போல, முதுகு வலித்துவிடப்போகிறது என தடவி விடுவர். நம்முடைய திருப்திக்கு ஏற்ற மாதிரி, இதற்கெல்லாம் ஒரே நிவாரணி முதுகு சொறியும் குச்சிதான்.(படத்தில் பார்க்கவும்) 50 ரூபாய் குச்சி நமக்கு ‘சுகம் எங்கே, சொறியும் இடத்தில்’ என ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும், அது நடுஇரவானாலும், யாரிடமும் பகலில் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும். சீப்பு, பேனா எல்லாம் இதில் சேர்ந்தாலும், perfection கொடுப்பது இக்குச்சிதான்.

அடுத்து, பலருக்கும் காலை நடை செல்லும் முன்னோ, அலுவலகம் செல்லும் முன்னோ, ஷூ போட குனிந்தாகணும். குனிந்தால் ஒன்று இடுப்பு பிடித்துக்கொள்ளும் அல்லது தொப்பை இடைஞ்சலாகும். கூப்பிட்ட குரலுக்கு யாரும் காதலி/காதலன் போல இதோ வந்தேன் என ஷூ போட்டு விட தயாராக மாட்டார்கள். பலர் வீட்டில் முன்னறையில் இதற்கென ஒரு முக்காலி கூட இருக்கும். அப்படியும் குனிய இயலாதவர்களே அதிகம். இதற்கெல்லாம் ஒரெ நிவாரணி(படத்தை பார்க்கவும்). ஷூ சொருகும் stick. அதுவும் ரூ.50தான். ஷூ பின் சொருகி, நின்று கொண்டே ஒரு ‘அமுக்’. கால் ஷூ உள் உறைந்து விடும்.

அடுத்து, முக்கியமான, தினந்தோறும் தேவையான ஒரு அலுவல். முதுகு தேய்த்து ஜாலியாக குளிப்பது. சுகமாக இருக்கும், நம் கையாலேயே தேய்த்தால். சுகர், பிபி என பல காரணிகளால் நாம் தினம் விழுங்கும் அல்லோபதி மாத்திரைகள், கைகளை பின்னுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது freeze செய்து விடுகின்றன. சில வீடுகளில் பேரன், பேத்திகள் உள்ள வீட்டில் அவர்கள் ஜாலியாக எருமைக்கு தேய்ப்பதாக, பெருசுகளுக்கு சேவகம் செய்வதாக சில பல நாள் செய்வார்கள் என கேள்விப்பட்டுள்ளேன். ஆனால் அவை எல்லாம் நிரந்தரம் அல்ல. இதற்கும் ஒரே நிரந்திர நிவாரணி. Amazonல் ரூ250க்கு முதுகு தேய்க்கும் stick. Liquid soapஐ அதில் விரவி பின்னுக்கு தேய்த்தால் முதுகு பளிச்.

அடுத்த்து வீடு கட்டும்போது, மர வேலை செய்பவன்கள் ஆறடி இருந்திருப்பாரோ என்னமோ, பல சமையலறைகளில் அலமாரிக்கள் எல்லாம் 6 அடியில் ஒய்யாரமாக கண்ணாடி கதவோடு தொங்கிக்கொடுக்கும். ஆறடி வளர்ந்த மகன் பாசத்தோடு அடுக்கி கொடுத்த நாளோடு ஓடியிருப்பான். தினந்தோறும் ஒரு ஒரு விஷயம் எடுக்கவும் stool போட்டு எடுத்தேன், கீழே விழுந்தேன் என்கிற கதைகள் அதிகம். இதற்கும் ஒரே நிவாரணி, பொருள் நகர்த்தும் Stick.(படத்தை பார்க்கவும்). எடுப்பதற்கு தோதாக வளைந்து காணப்படும். ஆனால் சரியான training வேண்டும். சில நேரங்களில் மாவு டப்பா எடுக்க தோதாகாது, நீங்கள் கற்பனை செய்துகொள்ளுங்கள், டப்பாவை சரியாக மூடவில்லையெனில்!

இவ்வாறு துணி காயப்போட, பூப்பறிக்க என பல்வேறு appropriate stickகளுடனேயே காலம் தள்ள 45 வயதிற்கு மேற்பட்டோர் பழகிக்கொள்ள ஆரம்பித்தோமெனில், 80ஐ நெருங்குகையில் நம்மைத்தாங்கும் walking stick பயன்படுத்த பெரிதாக 
அலட்டிக்கொள்ள மாட்டோம். என்ன சொல்கிறீர்கள் நண்பர்களே?

பஞ்சதீபாக்னி சூரணம்

Anuradha Viswesan facebookல் எழுதியது:

ஆரோக்யம் நம் கையில் :

நம் ஆரோக்யம் நம் கையில்தான் உள்ளது. அதாவது ஆதிவ்யாதி என சொல்லப்படும் மிகப் பெரிய எதிர்பாராத வியாதிகள் நாம் பிறக்கும் முன்னரே தீர்மானம் செய்யப்பட்டு நம் தலையெழுத்துடனே வருவது அதை எதனாலும் மாற்ற முடியாது. இறைவனை பிரார்த்திக்கும் போது அதைத் தாங்கக் கூடிய வலிமை அவர் தருவார் அவ்வளவுதான்.

ஆனால் சிறிய சிறிய அஜீரணக்கோளாறு ஜலதோஷம் தலைவலி கை கால் வலிகள் காது குடைச்சல் கண் எரிச்சல் உஷ்ணம் குளுமை வாயு தொல்லை போன்றவைகளால் ஏற்படும் பல துன்பங்களை நாம் மிக சுலபமாக தவிர்க்க முடியும்

என்னதான் நாம் மிக ஜாக்கிரதையாக நம் கையாலேயே தயாரித்து வெளியில் சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் உறவினர் விசேஷங்கள் திருமணங்கள் மற்ற பிரயாணங்கள் என செல்லும் பொழுது சில சமயம் தவிர்க்க முடியாமல் போகும்

நான் வெளிநாடு சென்றாலும் வேறு எங்கு சென்றாலும் வெளியில் சாப்பிட அஞ்சுவதில்லை
காரணம் இடம் சுற்றும் ஆசை பலரையும் சந்திக்கும் ஆசையுடன் நம்மை உபசரிக்கும் போது சாப்பிட வேண்டிய நிர்பந்தம்
நானும் ரசித்து உண்பேன் என்பது வேறு விஷயம்

கல்லும் முள்ளும் இருக்கும் காட்டில் செல்லவேண்டுமானால் அனைத்தையும் சரி செய்ய நம்மால் முடியாது அதனால் நாம் காலில் ஒரு ஷூ போட்டுக் கொண்டால் நிம்மதியாக நடப்போம் அது போல நானும் ஒரு பொடி வைத்து இருக்கின்றேன்
(கடைசியில் விபரம் )

அத்துடன் தினமுமே இன்று புதிதாய் பிறந்தோம் என நினைத்து விடிகாலை ஒரு பாட்டில் 4 டம்ளர் போல நல்ல ஜலம் குடித்து விடுவேன்
நம் இரைப்பையில் அவை நிரம்பி அதிலிருந்து ஒரு கேஸ் கிளம்பி உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரை நம் ரத்தத்தை சுத்தம் செய்கின்றது
நம் எதிர்ப்பு சக்தியை அன்றன்று வளர்க்கின்றது
தண்ணீர் குடித்த பிறகு ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது
படுக்கையிலிருந்து எழுந்ததும் அருந்தி விடுவேன்
25 வருடங்களாக பழக்கம்
இன்றுவரை என் உடல் வெயிட் அதே நிலையில்தான்
அத்துடன் நான் முன்பு எழுதிய சின்ன சில உபாதைகள் எதுவும் வருவதில்லை என்பது உண்மை
முக்கியமாக மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதில்லை. அதுதான் அனைத்து வ்யாதிகளுக்கும் மூல கரணம்.
அப்படியே ஏதேனும் ஜுரம் வருவது போல இருந்தாலும் இஞ்சி ஜூஸ் மூன்று வேளை குடித்து விடுவேன் உடனே ஜுரம் காணாமல் போய்விடும்.

முக்கியமான ஒன்று எந்த நோய் பற்றியும் நான் படிப்பதில்லை.
அதை சாப்பிடாதே இதைச் சாப்பிடாதே என எழுதுவதையும் நான் நம்புவதில்லை
ஒரு காலத்தில் தேங்காய் எண்ணையை பழித்து பலரும் நம்மை முட்டாள் ஆக்கினார்கள்

ஆங்கிலேயர்கள் நம் நாட்டை எப்பொழுது ஆக்ரமித்தார்களோ அன்றிலிருந்து நம் நல்ல கலாச்சாரம் படிப்பு மருத்துவம் அனைத்தும் போயிற்று
மிளகின் நல்ல குணத்தை அறிந்து மிளகாயை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி மிளகு மூட்டைகளாக கொண்டு சென்றார்கள்
நம் நார்த்தங்காயின் மகிமை புரிந்து சைனாக்காரன் வாழ்கின்றான்
அமெரிக்காவில் காஸ்கோ போன்ற டிபார்ட்மென்ட் ஸ்டோரி ல் தேங்காய் எண்ணெய் பாட்டில்களும் மஞ்சள்பொடி டப்பாக்களும் வரிசையாக அடுக்கி இருப்பதைப் பார்த்து வியந்து போனேன்.
சைனா காரர்கள் IT யில் வேலை செய்பவர்கள் மஞ்சள்பொடி டப்பாவை கையிலேயே வைத்திருக்கின்றனர்
மஞ்சள் பொடி மிகப்பெரிய ஆன்ட்டிபயாட்டிக்.

குதிரை பந்தயத்தை நமக்கு அறிமுகப்படுத்திவிட்டு நம் யோகா கலை முறையை வெளிநாட்டினர் கொண்டு சென்றனர்.
ஆங்கிலக் கல்வியை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி விட்டு நம் வேதத்தை அவர்கள் கவர்ந்து சென்றனர்.
கொக்கக் கோலா பானங்களை அறிமுகப்படுத்தி மூலிகை விஷயங்களை அவர்கள் கொண்டு சென்றனர்
ஆங்கில மருத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி நம் புராதன மருத்துவத்தை அவர்கள் கொண்டு சென்றனர்

நாம் உடம்பு சரியில்லை என்றால் மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு பக்கவிளைவுகளில் அவஸ்தைப்படுகிறோம் . ஆனால் அவர்களோ நம் மஞ்சளின் மகிமையை அறிந்து அதை பயன்படுத்துகின்றனர்

நமக்கு எதிலும் பயம் இருக்கக்கூடாது சாஸ்திரங்களிலும் தர்மங்களிலும் நம்பிக்கை வேண்டும் .
நடப்பது நடந்தே தீரும் அவனன்றி எதுவும் அசைவதில்லை என நம்பிக்கை வேண்டும்
இப்போதெல்லாம் இளைய சமுதாயம் நாம் அன்புடன் சொல்கிறபடி சொன்னால் புரிந்து கொள்கிறார்கள்
சின்ன குழந்தையில் இருந்தே மூலிகை பொடிகள் மற்றும் கறிகாய் பழங்கள் இவற்றில் ருசிஏற்படுத்த வேண்டும்.
என் பேத்திக்கு அப்படி தந்து பழக்கப்படுத்தியதை பாருங்கள்.

சுகர், கான்சர், ஹார்ட் அட்டாக் போன்றவை கூட பாதி பயத்தினால் தான் வருகி றது.
தைரியமாக இருங்கள் நம்மை மீறி என்ன நடந்தால் தான் என்ன எதற்கும் கவலை வேண்டாம்
பிடித்ததை அளவுடன் சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்கள்

நான் எழுதும் இந்த பொடியை மதியம் சாப்பிட்டதும் ஒரு துளி போட்டுக்கொண்டால் போதும் எந்த கவலையும் வேண்டாம்
ஒரு குட்டி டப்பாவில் போட்டு கைப்பையில் வைத்துக் கொண்டு நம் கைப்பையில் வைத்துக் கொண்டு விட்டால் ஹோட்டல் திருமணம் எங்கு சென்றாலும் இதனால் எந்த புட் பாய்சன் உம் (Food poison) நம்மை பாதிக்காது.
வடை பாயசத்துடன் சாப்பிட்டாலும் நிறைய ஆயில் Fat என ஒரு வெட்டு வெட்டினாலும் ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்டு விட்டு பிறகு இந்த பொடியை போட்டு கொண்டு விடுவேன்.

பஞ்சதீபாக்னி சூர்ணம் .

சுக்கு 5 gm , மிளகு 5 gm ,
அரிசி திப்பிலி 5 gm , ஜீரகம் 5 gm ,
ஏலக்காய் 5 gm,
இவற்றை வாங்கி (Freezer இல் வைத்தால் நன்கு பொடியாகும்)
முதலில் மிக்சியில் பொடி செய்து அத்துடன் சிறுகச் சிறுக 250 gm சீனாகல் கண்டை அல்லது டைமண்ட் கல்கண்ட போட்டு நன்றாக பொடியாைனதும் நல்ல டப்பாவில் போட்டு பிரிட்ஜில் வைத்துவிட்டு அவ்வப்பொழுது சின்ன டப்பாவில் வெளியில் வைத்து யூஸ் பண்ணலாம்.
ரொம்ப காரமா தோணினா மேலும் கொஞ்சம் கல்கண்டு கூட சேர்த்துக் கொள்ளலாம்
பெரிய Bar கல்கண்டு வேண்டாம்
சுகர் இருப்பவர்கள் சுகர் ஃபிரீ பவுடர் வாங்கி கலந்து உபயோகிக்கலாம்.
சர்வ ரோக நிவாரணி..

பலருக்கும் நான் இதை சொல்லி எழுதிவைத்துக்கொண்டு உபயோகிக்கின்றனர் ரயில் பயணங்களில் கூட பலரும் இதை டேஸ்ட் பார்த்து எழுதிக் கொண்டனர்.

I am old and alone at home! Who can be my companion?

I am old and alone at home!

We hear this quite often these days by our elder folks at home. In this material world everyone at home runs behind something, leaving behind the old ones at home. No one has any time to show care, give affection,  a warm hug,  protection, basically the most needed attention to elders at home. Every single soul in the world runs behind something which they think they could achieve but conveniently they forget that there is a phase of life that all need to face. That is called old age.

Who can be my companion then? Parents/old ones at home raise their brows with perplexed attitude!

  • Who will now remind me to take tablets?
  • Who can ask me to go for a walk?
  • Who can book me a cab when I want to go out?
  • Is there a way, I can ask for some food without using my mobile. I have eyesight issues, I can’t use mobile apps?
  • Can anyone speak with me for a while?
  • Can I listen to spiritual songs?

oldage.png Amazon Alexa, can resolve these and be a good companion at home for the age old folks. Somewhat less  than the warmth of the  family though!

Do you agree?

எனக்கு பிடித்த பாரதி…

எனக்கு பிடித்த பாரதி. கண்ணனை சேவகனாக்கி, இன்றும் நம் பெண்கள் சேவகிகளால் படும் அவஸ்தையை அருமையாக எழுதியிருக்கும் – கண்ணன் என் சேவகன்:

பாரதியார், கண்ணன் மீது நீங்காத பற்றுக் கொண்டமையால், கண்ணனைத் தாயாக, தந்தையாக, நண்பனாக, சேவகனாக வைத்துப் பாடியுள்ளார். அதனுள் கண்ணனை சேவகனாகப் பாவித்துப் பாடிய பாடலொன்றைக் காணலாம்.
சேவகன் பொய்யுரைத்தல்:
கூலியை மிகுதியாக்க் கேட்பதும், முன்பு கொடுத்ததை மறப்பதும், வேலையுள்ள போது வராமல் வீட்டில் தங்கி விடுதலும், ஏன் நேற்று வேலைக்கு வரவில்லை என்று கேட்கையில் தொடர்பற்ற செய்திகளை தொடர்பாக்குதல் போன்று
“பானையில் தேள் இருந்து பல்லால் கடித்தது என்பார்
. . . . .
பாட்டியார் செத்துவிட்ட பன்னிரண்டாம் நாள் என்பார்”

என்ற பொய்யொன்றை மறைக்க வேறொரு பொய்யைச் சொல்வார். தனக்கு வேண்டியவர்களிடம் தனிமையில் பேசிவிடுவர். வீட்டுச் செய்திகளை எல்லாம் வீதிக்கு கொண்டு செல்வர். எள் இல்லை என்றாலும் எங்கும் முரசறைந்து சொல்வர்.
“தாயாதியோடு தனியிடத்தே பேசிடுவர்
உள்வீட்டுச் செய்தி எலாம் ஊர் அம்பலத்து உரைப்பர்
எள் வீட்டில் இல்லை என்றால் எங்கும் முரசு அறைவார்”

என்று பாரதியார் சேவகனின் பொய்யுரைகளை எடுத்துரைக்கின்றனர். சேவகரால் அடைந்த துன்பம்:
“சேவகரால் பட்ட சிரம்ம் மிக உண்டு கண்டீர்
சேவகர் இல்லாவிடிலோ செய்கை நடக்கவில்லை
இங்கிதனால் யானும் இடர்மிகுத்து வாடுகையில்”

பாரதியார், சேவகர்களால் படும் துன்பம் கொஞ்சமன்று எனினும் சேவகர் இல்லாவிடிலோ எச்செயலையும் செய்ய முடியாது என்று சேவகரால் தான் பட்ட துன்பத்தை நயம்பட கூறுகின்றார்.

Alexa, how many oranges do I have?

How nice it would be if Amazon Alexa could prompt the stock of grocery, medicine, vegetables, fruits, baby care or personal care products, from a house hold?  How good if we update our stock by making verbal statements using Alexa? How good it would be to get rid of confusing excel sheets in maintaining home inventory? How good it would be to make Alexa to send the shopping list in any category as an SMS to your number? How good it would be to check the grocery stock at home by sitting in our living room?

Watch this short demo:

 

To participate in #amazonalexalifehackschallenge,  recently I developed a useful Alexa skill to maintain, monitor and track the home inventory,  programmed to interact with the user and grow the inventory of the household items.

At many households, family members tend to forget what they require to buy while going shopping for their grocery, medicine, baby care, fruits, vegetables or personal care items. Only after returning home from the store, they remember and feel irritated for missing out on a few essential items.

This occurs as people lose track of the usage of day-to-day items to build their shopping list, which leads to lack of availability of important items at home, when needed – further leading to some inconvenience, anger or uncomfortable issues among the family members.

Inspiration:

We were inspired by such occurrences (in our own household too!) wherein poor inventory checks led to deficits or overstocking of day-to-day items. Hence, we wanted to create an efficient skill to maintain the home inventory in a fun way. This skill is designed in such a way that the members at home can maintain and monitor the inventory at their own convenience, at every instance of usage of the item.

This skill allows the user to refresh an item, use an item, get the shopping list by a specified category, check the number of items available, as well message the shopping list to the  user specified number. This skill, provides a convenient way to update a stock position at home whenever a person uses an item.

Hence, this skill can be considered as a centralized management of the home inventory. It saves time to check on each item available at home. It is more convenient for people to maintain their stock in a separate category such as medicine, baby care, fruits, vegetables, grocery etc.

Built using:

We built it using Python 2.7 (AWS Lambda environment), AWS DynamoDB (AWS Lambda environment), integrated with Way2Sms for messaging the shopping list to a user.

Challenges met with:

Setting up and designing the potential item names, categories, start of words of a phrase, end words for a phrase which is to be recognized by the Skill’s various intents.

Accomplishments that we’re proud of:

This is very useful skill to maintain, monitor and refresh items in different categories.The skill can grow the inventory by user’s inputs and can be maintained over a period of time. It can clear the items and can be refreshed with new items. We believe this skill will be of great use by the users at home in a day to day basis and to maintain and monitor their essential products and keep them available at home.  Integration with Way2Sms allows the skill to send message to the mobile number specified by the user and with the consent of the user.

What we learned

If Alexa misses to recognize the accent of the user, the skill might behave differently. The unknown phrases are handled in such a way, the skill will speak out to the user to try again.

What’s next for Home Stock

Integrate the shopping list with external applications to order online through superstores such as grocery , pharmacy, Amazon Pantry by sending the shopping list with the number of items required.

Sample statements:

Step 1: Enable Home Stock
Step 2: Say, :Alexa, Open Home Stock
Step 3: Say :Alexa I refreshed 12 oranges in fruits category
Step 4: Say :Alexa I used 5 oranges

Step 5 : Say: Alexa send my shopping list in grocery to my number XXXXXXXXXX
Step 6: Say :Alexa I added 6 oranges
Step 7: Say :Alexa Do I have any oranges?
Step 8: Say: What is my shopping list in fruits

Step 9: Say, Check my current stock in fruits
Step 10: Say: Alexa I removed oranges
Step 11: Say: Alexa I refreshed 15 oranges in fruits category
Step 12: Say: Alexa how many oranges do I have?
Step 13 Say: Alexa  stop

The skill allows to completely wipe out their inventory and start from the beginning by stating “Alexa, clear all items”. The users permission will be asked before clearing all the items and based on the response, the data will be cleared for that particular user.

Watch a demo of this skill : https://www.youtube.com/watch?v=Z9m1LceECIo